Türkiye’de İkamet İzni almak İsteyen Yabancı Uyruklu Kişiler Ray Sigorta Sağlık Sigortası Güvencesinde

Ray C Extra  yabancı uyruklu sigortalıların poliçe süresi içinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için gerekli masrafları “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri, “Sağlık Sigortası Genel Şartları” ve “Özel Şartlar” çerçevesinde poliçede yazılı limit ve oranlar dahilinde temin eder. Bir tedavinin teminat kapsamında olması için sözleşme süresi içerisinde uygulanmış olması ve tedavi ile ilgili tazminat talebinin yine sözleşme süresi içerisinde şirkete ulaştırılmış olması esastır.

Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. 

Sayfa Başına Dön  

Ürüne ait teminatları görmek için tıklayınız.

Sağlık Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Sağlık Sigortası poliçeniz, poliçe başlangıç tarihinden sonra oluşan hastalık ve kaza sonucu olan tedavi giderlerinizi poliçe özel ve genel şartları ve satın aldığınız poliçe teminatları dahilinde karşılar.

Sağlık Sigortalarında Hangi Teminatlar Yer Almaktadır?

Sağlık sigortalarında başlıca yatarak tedavi ve ayakta tedavi teminatları olarak ayırabileceğimiz 2 temel teminat bulunmaktadır. Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabiliyorken, Yatarak tedavi teminatı tek başına da alınabilmektedir.

Yatarak Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Yatarak tedavi, yapılan tetkik ve incelemeler sonucu, sigortalıların tedavi ve izleminin ancak hastanede ve hastane olanaklı sağlık kuruluşunda en az bir gece yatarak mümkün olduğu durumlardır. Sigortalının hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda; yapılan tedaviler poliçede yatarak tedavi teminatı altında yeralan ilgili teminat limit ve ödeme oranları dahilinde değerlendirilmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatı nedir ve hangi tedavi harcamalarını kapsar?

Ayakta tedavi teminatı yatarak tedavi teminatlarıyla birlikte alınabilmektedir. Doktor Reçeteli İlaç Görüntüleme ve Laboratuar Hizmetleri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon harcamalarını kapsamaktadır.

Bekleme Süresi Nedir?

Sağlık Sigortası poliçelerinde sektör genelinde bazı hastalıklara ait yatarak tedavilerde bekleme süresi uygulanmaktadır. 12 aylık bekleme süresinin sonunda poliçenizi yenilemeniz halinde ilgili hastalıklarını poliçe şartları ve teminat limitleriniz dahilinde değerlendirilebilmektedir.

Sağlık Beyanı Doldururken Nelere Dikkat Edilmeli?

Sağlık Beyan Formunda boyunuz, kilonuz, sosyal alışkanlıklarınız ve geçirdiğiniz / mevcut hastalıklarınız ile ilgili kısımların tam olarak doldurulması ve beyanın tarafınızca imzalanması gerekmektedir. Geçmişteki bir rahatlılığınızın önemsiz olduğunu ve artık iyileştiğinizi düşünseniz bile mutlaka bildirmelisiniz. Hangi durumlar acil durum kapsamında yeralmaktadır? • Trafik kazası • Kalp krizi ve ritm bozuklukları • Hipertansiyon krizleri • Akut solunum problemleri • Hayatı tehdit eden yaralanma • Hayatı tehdit eden düşme • Hayatı tehdit eden iş kazası • Uzuv kopması • Elektrik çarpması • Donma, Yanıklar • Ciddi göz yaralanmaları • Boğulma • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler • Anaflaktik tablolar • Alt ekstremite kemik kırıkları ve çıkılar • Şuur kaybına neden olan durumlar • Ani felçler • Şeker ve Üre komaları • Akut Masif Kanamalar • Menenjit, Ensefalit • Yeni doğan komaları, • 39 derece ateş ve üzeri (Axiller bölgeden), • Solunum ve sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması, (örn: ucu açık çengeli iğne)yabancı cisim bulunması acil durum olarak kabul edilir. Yukarıda belirtilen hallerin acil tanımına uygunluğu, sigorta şirketinin takdir ve onayına tabidir.

İstisna / muafiyet nedir?

Poliçe genel ve özel şartlarında ayrıntılı olarak ifade edilen ve poliçenizde kapsam dışı bırakılan durumları ifade etmektedir.

Anlaşmasız Kurumlardaki tedavilerimiz karşılanıyor mu?

Anlaşmalı olmayan bir sağlık kuruluşuna başvurmanız halinde; tazminat talebine konu olan fatura ve ek belgelerin ibrazı sonrası poliçe özel ve genel şartları, poliçede yazılı limit ve ödeme oranı dahilinde değerlendirilmektedir.

Diş tedavi masrafları sağlık sigortam kapsamında mıdır?

Kaza zaptı ve doktor raporu ile belgelenmek kaydıyla, trafik kazası sonucu zedelenmiş dişlerin eski hallerini alması için diş hekimlerince yapılan diş ve çeneye uygulanan her türlü tıbbi ve cerrahi müdahale için oluşacak giderleriniz Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında değerlendirilir. Trafik kazası sonucu meydana gelen diş rahatsızlıklarına ait tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, trafik kaza raporu ve dişlerin hasar gördüğüne dair doktor raporunun, fatura ile birlikte sigorta şirketine gönderilmesi gerekmektedir.

Sağlık sigortam doğum ve hamilelik giderlerimi kapsar mı?

Doğum teminatı içeren bir ürün satın sahibi olmanız ve 12 aylık bekleme süresinin dolmuş olması halinde, poliçenizde belirtilen limit ve katılım payı oranında değerlendirilir.

İptal şartlarınız nelerdir?

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince düzenlenen poliçelerin iptali 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı "İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgeye göre yapılacaktır. Sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. • İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında, • İkamet izninin iptalinde, • 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazında Aksi takdirde poliçe iptal edilemez.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir