Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)


Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.


Kimler yaptırmalı?

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü ereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:


• Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
• 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,
• Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,
• Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:


• 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılıKamu KonutlarıKanununa tâbi olan veya kamu hizmet binasıolarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,
• Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarıve civarında ve mezralarda yapılan binalar,
• Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),
• İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
• Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,
• Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.
• Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığıtespit edilen binalar,
• Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırıolarak inşa edilen binalar,
• Yetkili kamu kurumlarıtarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar
• 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,
   Devamını Oku
Sayfa Başına Dön  

Sigortanın Kapsamı Nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin, deprem sonucu yangının, infilakın ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.
Zorunlu Deprem Sigortası Teminatı Dışında Kalan Haller:

• Enkaz kaldırma masrafları, yer kayması, iş durması, kira kaybı,alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar,
• Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri, Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
• Manevi tazminat talepleri.

ZDS’nin geçerlilik süresi ne kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortasının süresi bir yıldır. Sigorta sözleşmesinin her yıl poliçe süresi sona ermeden yenilenmesi gereklidir.

İnşa halindeki konutlar için ZDS yaptırılabilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

Kaçak binalar ZDS kapsamında mıdır?

Kaçak binalar sigorta kapsamı dışındadır. Hazine, Belediye gibi kamu arazisi üzerine yapılan binalar ile 27.12.1999 tarihinden sonra inşa edilen, ancak ilgili mevzuat gereği inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamına girmez. Buna karşılık, 27.12.1999 tarihinden önce yapılmış olan binalarda inşaat ruhsatı şartı aranmadığı için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

Kerpiç evler için ZDS düzenlenebilir mi?

Diğer Yapılar kategorisinde değerlendirilen ahşap, kerpiç ve benzeri evlere Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir.

Zorunlu deprem sigortasında tazminat ödenmesi ne şekilde olur?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, sigorta bedelini aşmamak kaydıyla kesinleşmiş olan tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

Zorunlu deprem sigortasında tazminat hakkının eksilmesi hali olabilir mi?

Binanın ve her bir bağımsız bölümün projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

Zorunlu deprem sigortasında sigorta bedeli ödenen hasar tazminatı kadar eksilir mi?

Kısmi hasar halinde sigorta bedeli, rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren, ödenen tazminat tutarı kadar eksilir. Sigorta bedelinin eksildiği hallerde, hasarlı binanın, hasardan bir gün önceki haline getirildiği tarihten itibaren başlamak üzere, gün esası ile prim alınmak suretiyle sigorta bedeli yükseltilir. Deprem sonucu tam hasar meydana geldiği takdirde, tazminatın ödenmesi ile birlikte sigorta teminatı sona erer. Zorunlu deprem sigortası ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil, sigortalı binalarda ve temellerinde, doğrudan neden olacağı maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaması durumunda cezai yaptırım uygulanır mı?

Zorunlu deprem sigortasının uygulamaya konulmasını takiben, 27 Mart 2001 tarihinden itibaren, Zorunlu deprem sigortası yaptırması gerekirken bunu ihmal edenler, bu sigorta kapsamında karşılanacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak sahibi olamamaktadırlar. Ayrıca tapu tescil işlemlerinde Zorunlu deprem sigortasının yaptırılmış olduğuna dair belgenin ibraz edilmesi mecburiyeti vardır.

Zorunlu deprem sigortasında eşyalar teminat kapsamında mıdır?

Zorunlu deprem sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyalarınızı kapsamamaktadır.

Poliçe düzenlemek için gerekli bilgiler nelerdir?

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır: Sigortalının: * Adı * Adresi * Telefonu * Cep Telefonu * T.C. Kimlik Numarası * Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişilikler için) * Sigortalanacak Binanın: * Açık Adresi * Tapu Bilgileri * İnşa Yılı * Yapı Tarzı * Toplam Kat Sayısı * Hasar Durumu * Meskenin (Dairenin): * Brüt Yüzölçümü (m2) * Kullanım Şekli Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

Kiracı kendi adına ZDS yaptırabilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası, kiracı tarafından kendi adına yaptırılamaz. Kiracı Zorunlu Deprem Sigortasını "Sigorta Ettiren" sıfatıyla, sadece ev sahibi adına yaptırabilir. Ancak her durumda tazminat, tapuda “Hak Sahibi” olarak belirtilen kişiye ödenir.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir