Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası

 
Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır.
 
 
Kimler yaptırabilir?
 
Yangın nedeniyle işletmesindeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak isteyen tüm işletme sahipleri yaptırabilir.
Sayfa Başına Dön  

ANA TEMİNAT YANGIN

DİĞER TEMİNATLAR

YANGIN POLİÇESİNİN BULUNMASI ŞARTI İLE DEPREM, GLKHHKNH-TERÖR VE EK TEMİNATLAR

Bu poliçe ile tazmin edilecek zarar tutarı ne kadardır?

Hasarın meydana geldiği andan, ticari faaliyetin durma veya aksaması tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmasına kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini aşmamak kaydıyla, meydana gelecek kâr kaybı tazminat olarak ödenmektedir. Sigortacının sorumluluğu, her halükârda sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle sınırlıdır.

Bu durumda Kar Kaybı Sigortası için bildireceğim sigorta bedeli ne kadar olmalı?

Poliçede aksi kararlaştırılmadıkça sigorta bedeli yıllık brüt işletme kârıdır.


Ray Sigorta A.Ş. Vienna Insurance Group Üyesidir