Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Ray Sigorta A.Ş. (“Ray Sigorta”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ray Sigorta Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden ve/veya Hissedarlarından aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.
 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 
Ray Sigorta Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden ve/veya Hissedarlarından zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bağlamda kişisel verileriniz,
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında edinilmiş ve edinilecek ruhsatlar nezdinde sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara dair Ray Sigorta ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin sizinle iletişim kurabilmemiz adına kimlik, adres ve diğer gerekli verilerinizi toplamak ve kaydetmek,
 • Elektronik veya fiziki ortamda yapılacak işlemler için gerekli olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mevzuat, Hazine Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüklerine uymak,
 • Tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük tarafından, iş birliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, banka ve brokerler tarafından, www.raysigorta.com.tr ve mobil uygulamamız üzerinden veya 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 
 
İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı
 
Kişisel verileriniz;
 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK), Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, bağlı ortaklarımız, Şirketimizce hizmet alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve diğer üçüncü kişilere,
 • Sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere,
 • Bunun yanı sıra, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.
 • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurt içinde veya yurt dışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.
Ray Sigorta'nın Müşterileri ve/veya Hissedarları ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Ray Sigorta tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Ray Sigorta tarafından başka bir amaçla kullanılmayacak ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.
 
 
Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
 
İşbu Sözleşme’nin tarafının gerçek kişi olması halinde Müşteri ve/veya Hissedarlar, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, Ray Sigorta’ya başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 
Bu kapsamda iletilen talepler Ray Sigorta tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
 
 
Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
 
6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile raysigorta.kvk@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden, sistemimize tanımlı e-posta adresiniz mevcut ise ilgili eposta adresi kanalı ile kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr isimli eposta adresimiz üzerinden, Haydar Aliyev Cad. No:28 Tarabya 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüze elden başvurmak sureti ile ya da noter vasıtası ile  bize ulaşabilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.
 

KVK Bilgilendirme ve Veri Sahibi Başvuru Formu için, tıklayınız.