TR EN

Teminat Detayları

Teklif Al

Türkiye’de yaşayan yabancı uyruklu kişilere, hastalanmaları veya kaza sonucu yaralanmaları durumunda sağlık hizmetinden faydalanmalarına imkân tanıyan Yabancılar Sağlık Sigortası ile güvence sunuyoruz. Geniş teminatlar ve kapsamlı anlaşmalı sağlık kurumu seçenekleri sunan Ray Sigorta ile kendinizi güvende hissedin.

Yatarak Tedavi Teminatları
Ameliyat Teminatı

Ameliyat veya hastalık tedavisi nedeniyle hastaneye yatış gerektiren durumlarda ortaya çıkan ameliyat giderleri, hastalık sürecinin takibi ve doktor tarafından talep edilen tetkik, tahlil, röntgen gibi masraflar karşılanır.

Oda-Yemek

Tedavi nedeniyle hastanede kalınan süre boyunca konaklama (oda-yemek) ve hemşirelik hizmetlerine ait giderler, teşhis ve tedaviye yönelik tüm hizmetleri kapsar.

*Hastanede kalınan her tam gün için geçerlidir.

Refakatçi

Sigortalıya refakat edecek kişinin yatak ve yemek giderleri karşılanır.

*Doktor tarafından refakatçi gerekliliğinin açıklanması ve Sigorta şirketinin onayı gerekmektedir.

Tıbbi Tedavi İçin Yatış

Ameliyat haricinde, uygulanacak tedavinin hastaneye veya yoğun bakım ünitesine yatış gerektirdiği durumlar karşılanır.

Yardımcı Tıbbi Malzeme

Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler karşılanır.

Küçük Müdahaleler

Sigortalının yatmasını gerektirmeyen cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsultasyon ve doktor ücreti karşılanır.

*Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Ücret (HUV) tarifesine göre 149 birime kadar olan küçük müdahaleleri kapsamaktadır.

Yoğun Bakım Teminatı

Sigortalı tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdürülmesini gerektiren durumlardaki yatış masrafları karşılanır.

Suni Uzuv Teminatı

Poliçe süresi içerisinde meydana gelen bir kaza veya hastalık sonucunda işlevselliği kayba uğramış bir organın tedavisinde kullanılacak suni uzuv giderleri (suni el, kol, bacak, göz ve estetik amaç taşımayan protezler) belirlenen ödeme limit ve oranı dâhilinde karşılanır.

Koroner Angiografi, Kemoterapi, Radyoterapi ve Diyaliz Giderleri Teminatı

Kanser teşhisi sonucu uygulanacak radyoterapi veya kemoterapi tedavisi için gereken kan tetkikleri, tıbbi küçük müdahaleleri ve her türlü diyaliz hizmetine ait harcamaları kapsar.

*Hastalığın önceden poliçe kapsamına alınmış olması gerekmektedir.

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi Teminatı

Trafik kazası sonucu oluşan diş ve ağız yaralanmalarında diş ve diş eti ile ilgili her türlü tedavi giderleri poliçede belirtilen limit ve oranı dâhilinde karşılanır.

* Resmi kurumlarca (adli, idari merciler) düzenlenmiş kaza raporunun ibraz edildiği durumlarda geçerli olup, tedavinin T.C Sağlık Bakanlığı’nca çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik ve/veya özel muayenehane açmaya ehliyetli diş doktorları tarafından yapılması gerekmektedir.

Evde Bakım Teminatı

Hastaneden taburcu olduktan sonra, sigortalıya tedavi süreci boyunca bir sağlık görevlisi tarafından sağlanacak tıbbi hizmet verilmesi durumunda oluşan masraflar belirtilen teminat limiti ve uygulaması dâhilinde karşılanır.

*Sigortalının tedavisini yürüten doktor tarafından zorunlu görmesi halinde geçerli olup, sigorta şirketinin görevlendireceği ikinci bir doktor veya doktorlar tarafından da onaylanması gerekmektedir.

Tıbbi Danışmanlık ve Ambulans Hizmetleri

Sigortalılara ücretsiz sunulan yurt içi acil ambulans hizmeti ve/veya herhangi bir sağlık problemine yönelik tıbbi danışmanlık hizmetini kapsar.

Yatış Sonrası Fizik Tedavi Teminatı

Sigortalının ameliyat sonrası ihtiyaç duyduğu fizik tedavi masrafları karşılanır.

*Ameliyatın yatarak tedavi kapsamında karşılandığı ve yatışı takiben 2 ay içinde yapılan fizik tedavi süreçleri için geçerlidir.

Rehabilitasyon Teminatı

Sigortalının, geçirdiği hastalık nedeniyle yitirdiği yaşam aktivitelerini yeniden kazanabilmesi adına verilen rehabilitasyon hizmetiyle ilgili masraflar karşılanır.

*Tedavi işlemlerinin hastanede yatarak yapılması durumunda geçerli olup, sigorta şirketinin onayını gerektirmektedir.

Ayakta Tedavi Teminatları
Doktor Muayene Teminatı

Herhangi bir sağlık problemi durumunda gerçekleşen doktor muayenesine ilişkin giderler, poliçe özel şart ve limitleri kapsamında karşılanır.

İlaç Teminatı

Herhangi bir sağlık problemi durumunda, doktor muayenesine istinaden düzenlenen reçetede yazılı ilaç masrafları reçete başına belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

Görüntüleme Hizmetleri Teminatı

Doktorun hastalık teşhisi ve gerekli görülen durumlarda ileri tetkik için talep ettiği röntgen, ultrason, tomografi, MRI, Anjiyografi, MR eşliğinde anjiyografi, Endoskopi, Sistoskopi, Kolonoskopi, Gastroskopi, Sintigrafi, USG eşliğinde biopsi, Odyografi ve benzeri işlemlere ait masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

Laboratuvar Teminatı

Doktorun hastalık teşhisi ve gerekli görülen durumlarda ileri tetkik için talep ettiği tahliller, kimyasal madde ve ilaçlara ait masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

Fizik Tedavi

Doktor tarafından gerekli görülen durumlarda hastane ve fizik tedavi merkezlerinde sunulan sağlık hizmeti sonucu oluşan masraflar belirtilen ödeme limiti ve oranı dâhilinde karşılanır.

*Doktor raporunun ibrazı gerekmektedir.

Sağlık Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınız için en doğru seçim