Trafik Hasarları

Üçüncü Şahısların Zarar Görmesi Halinde

 • Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) ve alkol raporu (onaylı) alınması,
 • Her iki araca ait Ruhsat Fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • Poliçe fotokopisi
 • Hasar resimleri

Üçüncü Şahısların Bedeni (Ölüm veya Yaralanma) Zarar Görmesi Halinde

 • Kazanın Şirketimizin Hasar Departmanına telefon veya faks ile bildirilerek hasar ihbarında bulunulması
 • Gerekli belgelerin hasar dosyası için hazırlanması
 • Polis veya jandarmadan trafik kazası tespit tutanağı (onaylı) alınması
 • Veraset ilamı
 • Ölüm raporu
 • Nüfus aile kaydı
 • Hastane kat'i raporu (yaralanma için)
 • Epikriz raporu (yaralanma için)
 • Tedavi masraf faturalarının asılları
 • Şirketin muvafakatıyla üçüncü kişilere sigortalı tarafından sulhen ödenen tazminatla ilgili noterlikçe düzenlenen ibraname,
 • Mahkeme kararı ile ödenen tazminatla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu
 • Muvafakatname (İhtiyari Mali Sorumluluk poliçesinden ödeme yapılırken sigortalıdan talep edilir.)
 • Gelir durumunu gösterir kazanç belgesi (onaylı)

Değer Kaybı Halinde

Değer kaybı hasar ihbarları eksik evrak söz konusu olmayacak şekilde degerkaybi@raysigorta.com.tr e-posta adresine yapılabilir. Aşağıda gerekli olarak listelenen evraklar standart olup, hasarın özelliğine göre ekstra evraklar talep edilebilir.

 • Değer Kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu
 • İlgili hasar fotoğrafları / km. fotoğrafı
 • Anlaşmalı kaza tespit tutanağı / Polis tutanağı ise alkol raporu
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Mağdura ait banka hesap bilgileri
 • Mağdura ait T.C. kimlik numarası / vergi numarası

Değer kaybı hasarlarına ilişkin ihbarlar Trafik Sigortası Genel Şartları’nın “C.5. TEBLİĞ VE İHBARLAR” başlıklı maddesinde belirtildiği üzere noter eliyle veya taahhütlü mektupla da yapılır.

Şirkete imza karşılığı ile elden verilen mektup veya telgrafla yapılan bildirimler taahhütlü mektup hükmündedir.

Hasar talebine ilişkin gerekli tüm evraklar şirkete teslim edilmelidir.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2015/34 sayılı Ekspertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelgesi uyarınca değer kaybı ile ilgili ekspertiz ücreti, değer kaybını talep eden/edenler tarafından ödenir.