Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerinize İlişkin Başvurularınız için Tıklayınız

Bu aydınlatma, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Ray Sigorta A.Ş. olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel verilerinin aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere güncelleneceğini, belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kanun ile belirlenen diğer işleme yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenebilir?

Kişisel verileriniz;

 • 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında edinilmiş ve edinilecek ruhsatlar nezdinde sigortacılık ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bunlara dair Ray Sigorta ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda aldığınız veya alacağınız hizmete ilişkin sizinle iletişim kurabilmemiz adına kimlik, adres ve diğer gerekli verilerinizi toplamak ve kaydetmek,
   
 • elektronik veya kağıt ortamında yapılacak işlemler için gerekli olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
   
 • mevzuat, Hazine Müsteşarlığı, MASAK, mahkemeler gibi ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüklerine uymak,
   
 • tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenecektir.

Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz;

 • Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Sigortacılık Kanunu madde 31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere; T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, SPK, SBM MASAK, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu 31/A maddesinde sayılan finansal kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler, ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, bağlı ortaklarımız, Şirketimizce hizmet alınan ya da iş birliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı kuruluşlara, bankalara ve diğer üçüncü kişilere,

 

 • sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilir.
   
 • Ayrıca, internet sitemizi ziyaretiniz esnasında çerezler otomatik olarak Google ve hosting firması ile paylaşılacaktır. Buna dair bilgilendirme internet sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada size iletilecektir.

 

 • Sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurt içinde veya yurt dışındaki reasürörlere yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilir.

Kişisel verilerinizi hangi hukuki sebeplerle, nasıl topluyoruz?

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük tarafından, iş birliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, banka ve brokerler tarafından, www.raysigorta.com.tr ve mobil uygulamamız üzerinden veya 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Kişisel verileri işlenen kişi olarak haklarınız nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesi gereği, www.raysigorta.com.tr adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenebilir,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,

c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,

d) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

e) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir,

f) KVKK’nun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteyebilir*,

g) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteyebilir,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,

i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

* Gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına ilişkin yasal zorunluluklarımız bulunduğundan, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirebileceğimizi bildiririz.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, https://www.raysigorta.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması” başlıklı web sayfasında yer alan Başvuru Formunda belirtildiği şekilde ve raysigorta.kvk@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel verileriniz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, tıklayın.