TR EN

Yasal Bilgilendirmeler

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en büyük önceliğimiz, verilerinizin nasıl işlendiğine ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda İstanbul Ticaret Müdürlüğü’ne 297257 no ile kayıtlı; Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim Ray Sigorta A.Ş. (“Ray Sigorta”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Ray Sigorta A.Ş., müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden ve/veya hissedarlarından ve/veya iş ortaklarından aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenebilir?

Ray Sigorta A.Ş. tarafından, sigorta şirketlerinden, Sağlık Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi'nden (SAGMER), Sağlık Bakanlığı'ndan, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK), sağlık kurum ve kuruluşlarından, sigortalı adayları ve sigortalılar gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, sigortalılık bilgisi, sağlık bilgisi, sağlık işlem bilgisi, sağlık risk yönetimi bilgisi, tazminat talebi bilgisi, ve mevzuatın izin verdiği diğer kategorilerde kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri (beraberce "kişisel veri") toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Sigorta tekliflerinin hazırlanması, sigortacılık hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • Akdedilen sözleşme ve poliçenizin gereğinin yerine getirilebilmesi, eş, çocuk ve ilgililerin poliçeye dâhil edilmesi,

 • Ray Sigorta A.Ş.'nin tabi olduğu mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi,

 • Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen veri saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,

 • Reasürans süreçlerinin yürütülmesi,

 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi,

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Sahte hasar ihbarlarının tespitinin yapılması,

 • Aleyhe açılan davalara (ve/veya tahkim dosyalarında) ve/veya hasar ihbarlarına ilişkin bazı verilerin aktüer firmalar ile paylaşımı ve hasar değerlendirmesi yapılması,

 • Dış hizmet tedarik edilen firmalardan destek temin edilmesi,

 • Sigorta destek hizmet sağlayıcılarından hizmet temin edilmesi,

 • Risk analizi ve yönetimi faaliyetlerinin yapılması,

 • Aracı komisyonlarının ödenmesi,

 • Aracılık sözleşmelerinin akdedilmesi ve ifası,

 • İzniniz bulunması halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi,

 • Web sitesi ve fiziki mekân için ayrı ayrı olmak üzere ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

 • Web sitemizde kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

 • Web sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirilmesi ve web sitemizin analiz edilmesi ve performansının geliştirilmesi.

Kişisel verilerinizi veya özel nitelikli kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel veya özel nitelikli kişisel verileriniz,

İşbu aydınlatma metninde belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle: MASAK, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden yargı mercilerine, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere; sigorta destek hizmet sağlayıcılarına, aracılara, diğer sigorta şirketlerine, SAGMER'e, yurtiçinde bulunan hizmet aldığımız üçüncü kişilere, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere, sigortacılık faaliyetinin tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle reasürörlere, iş faaliyetlerimizin sürekliliğinin sağlanması adına; ana hissedarımıza, doğrudan/dolaylı hissedarlarımıza ve yurtiçinde faaliyet gösteren grup şirketlerimize aktarılabilir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Genel Müdürlük tarafından, işbirliği içinde bulunduğumuz üçüncü kişiler olan acenteler, bankalar, brokerler tarafından, www.raysigorta.com.tr ve mobil uygulamamız üzerinden veya 444 4 729 numaralı çağrı merkezimiz gibi farklı kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

Yukarıda sözü edilen yöntemlerle hakkınızda toplanmış olan kişisel verileriniz her bir durum özelinde değerlendirilmek üzere KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında, açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde ise açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Madde 11 gereğince kendinizle ilgili kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

 • Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme(*),

 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemin bildirilmesini isteme,

 • Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme haklarına sahipsiniz.

(*) Sizinle gerçekleştirilen işlemlere ilişkin dokümanların saklanmasına dair yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile raysigorta.kvk@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden, sistemimize tanımlı e-posta adresiniz mevcut ise ilgili eposta adresi kanalı ile kisiselverikoruma@raysigorta.com.tr isimli eposta adresimiz üzerinden, Haydar Aliyev Cad. No:28 Tarabya 34457 Sarıyer/ İstanbul adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüze elden başvurmak sureti ile ya da noter vasıtası ile bize ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

KVK Bilgilendirme ve Veri Sahibi Başvuru Formu için, tıklayınız.

Ray Sigorta A.Ş., talebin niteliğine göre başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Ray Sigorta A.Ş. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Gizlilik ve Çerez Politikası

1. Taraflar

1.1 Gizlilik ve Çerez Politikası(Bundan böyle “Politika” olarak anılacaktır), İstanbul Ticaret Sicilinde 297257 no ile kayıtlı; Cumhuriyet Mah. Haydar Aliyev Cad. No: 28 34457 Sarıyer /İstanbul adresinde Ray Sigorta A.Ş. (Bundan böyle kısaca "RAY SİGORTA" ve “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) ile www.raysigorta.com.tr websitesi (Bundan böyle “Website” olarak anılacaktır) kullanıcısı (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında, Kullanıcı'nın Website’yi kullanmasına yönelik olarak ve Website'nin bulunduğu elektronik ortamda düzenlenmiştir.

1.2 RAY SİGORTA ve Kullanıcı bundan böyle birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. Tanımlar

2.1 Bu Politika’da yer alan; “İçerik”, Website’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgiyi, dosyayı, resmi, rakamı, görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, “Kullanıcı”, Politika’nın koşullarını kabul ederek Website’de yer alan İçerikler, uygulamalar ve Hizmet’ten yararlanacak medeni hakları kullanmaya ehil tüm gerçek ve tüzel kişileri, “Hizmet”, Website kapsamında RAY SİGORTA tarafından Kullanıcı’ya sunulacak sigortacılık hizmetini/hizmetlerini ifade eder.

3. Tanımlar

3.1 RAY SİGORTA, Website, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Politika ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile Kullanıcı gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

3.2 Çerezler, Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde Kullanıcı’nın internet tarayıcısı tarafından yüklenen ve bilgisayarı, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Aşağıda Kullanıcı’nın söz konusu internet sitesini ziyaret ettiğinde bağlandığında kullanılan çerez çeşitleri hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz.

4. Çerez Çeşitleri
4.1 Gerekli Çerezler

En önemli çerezler, gerekli çerezlerdir. Kullanıcı’nın, web sitemizde gezinti yapmasına, kullanım hesabı oluşturmana ve giriş yapmasına imkân tanımaya yardımcı olurlar.

4.2 Performans ve Analitik Çerezler

Web sitemizi ziyaret eden kullanıcı sayısını tespit edebilmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Analitik çerezler, kullanıcının web sitesi nasıl kullandığını ve web sitesinde nelerin çalışıp nelerin çalışmadığını görmek, servis ve hizmetlerin optimize edip geliştirmek ve kullanıcı için ilgi çekici ve amaçlarına uygun olmaya devam ettiğinden emin olmak için kullanılmaktadır.

4.3 Hedefleme ve Pazarlama Çerezleri

Web sitemizdeki gezinti verileriniz anonim olarak izlenerek daha etkin pazarlama faaliyetleri gerçekleştirebilir, ilgilinizi çekecek ürün ve hizmetler sunabiliriz. Aynı zamanda bu çerezler aracılığıyla internette ilgi alanlarınıza uygun ürün ve hizmetler görüntülersiniz.

5. Çerezlerin Kapatılması

Kullanıcı, internet tarayıcılarının "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek veya "www.allaboutcookies.org" veya "www.youronlinechoices.eu" adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu Website’yi kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

5.1 RAY SİGORTA, Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.

5.2 Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

6.1 RAY SİGORTA tarafından Website’de yayımlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’de de ayrıntılı açıklandığı üzere Kişisel Veriler’in korunması Şirketimiz için önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı Kullanıcı’yi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlemi almaktayız. Kişisel Veriler’i işlerken genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanılmaktadır.

6.2 Kişisel Veriler’i gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi RAY SİGORTA taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerin alınmasına karşın, RAY SİGORTA’ya ait Web sitesi ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durumu derhal Kullanıcı’lara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilir ve gerekli önlemleri alınır. Kişisel verilerinizin RAY SİGORTA tarafından işlenme hakkında daha detaylı bilgiyi web sitesinde yer Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni’nde bulabilirsiniz.

7. Kullanıcının Hakları

7.1 RAY SİGORTA tarafından KVKK m. 11 kapsamında tarafınızca yapılacak başvuruların ivedilikle, etkin ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve çözümlenebilmesi adına internet sitemizde yer verilen Veri Sahibi Başvuru Formu’nu İletişim sayfamızda bildirilen Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak iadeli taahhütlü posta yolu ile iletebilirsiniz. RAYSİGORTA , niteliğine göre, talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verinizin RAY SİGORTA tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

8. Gizlilik ve Çerez Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

İşbu işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda zaman zaman değişiklik yapılabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nın Web Sitesi’nde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Bu sebeple Kullanıcı’nın işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesi önerilir. Kullanıcı’nın, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden RAY SİGORTA’ya ulaşarak da iletebilir. Talepler en kısa sürede değerlendirilerek uygulamaya alınacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu işbu Politika, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Politika’nın uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Sitemizin işlemesini sağlamak için yasal düzenlemelere uygun çerezler kullanıyoruz. Kullanılan çerezlerle ilgili detaylı bilgi almak, çerezleri nasıl kullandığımızı incelemek ve çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi öğrenmek için Gizlilik ve Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

OKUDUM